Cykling är bättre för hälsan

Genom en bättre cykelinfrastruktur kan människor få bättre hälsa!

Det är slutsatsen av Trafiksäkerhetsverkets nu offentliggjorda rapport; Styrmedel och åtgärder för att minska transportsystemets utsläpp av växthusgaser. 

Vi har valt att bryta ner rapportens sammanfattning under Miljö och hälsa.

”Den ökande andelen gång, cykel och kollektivtrafik är positivt för folkhälsan genom ökad fysisk aktivitet.”

Ja – det finns mycket forskning som visar att rörelse kan minska välfärdssjukdomarna. På vår FB sida har vi tidigare skrivit om hur risken för bröstcancer kan minskas genom dagliga cykelturer.

”Detta förutsätter dock att dessa resor kan genomföras på ett säkert sätt. Det krävs därför ökade satsningar på trafiksäkerhetshöjande åtgärder för oskyddade trafikanter.”

2014 fick ”Cykel- och gångtrafiken tillsammans mindre än en procent av resurserna för transportinfrastruktur”. Kan det bli en förändring nu?

Redan i Trafiksäkerhetsverkets rapport 2014 ”Drift och underhåll av cykelvägar” konstaterades att ”En stor del av cyklisters singelolyckor kan idag härledas till bristande drift och underhåll. För att öka säkerheten för cyklisterna måste därför insatserna på området förstärkas. Trafikverket har identifierat drift och underhåll som ett prioriterat insatsområde för ökad trafiksäkerhet, men det finns idag oklarheter kring vad bristande drift- och underhållsarbete i huvudsak beror på.”

”I ett pågående forskningsprojekt som Trafikverket finansierar och som genomförs av WSP, Umeå Universitet och Karolinska Institutet undersöks nyttorna som det aktiva resandet ger på folkhälsan.”

”Enligt preliminära resultat innebär lågt räknat dagens aktiva resande med gång och cykel ca 14 000 färre nya kroniska sjukdomsfall per år och ca 3500 färre förtida dödsfall per år. Till 2030 bedöms det med nuvarande utveckling ökat till ca 16 000 respektive 3 900. I projektet används även klimatscenariot som ett räkneexempel. Detta visar att det skulle ge en ytterligare reduktion år 2030 jämfört med nuvarande utveckling med ca 23 000 kroniska sjukdomsfall per år och ca 7 500 färre förtida dödsfall per år. De kroniska sjukdomsfall som de aktiva resandet reducerar mest är demens, hjärtinfarkt och diabetes typ 2. Utöver minskat lidande innebär förstås dessa effekter avsevärda ekonomiska vinster i form av minskade kostnader för sjukvård, förlorad arbetskraft m.m. Tillkommer gör även hälsoeffekter av minskat buller och lägre luftföreningshalter i ett scenario med fossilobereonde fordonsflotta till 2030 och inga nettoutsläpp av klimatgaser 2050.”

På bloggen ”Min vision” hittade vi en redogörelse för att satsningar på cykelinfrastruktur dessutom är ekonomiskt lönsamma! ”Erfarenheter från Köpenhamn visar att varje cyklad km motsvarar 13 pence i samhällsvinst, varje km i bil innebär 8 pence förlust”

Cykling leder till hälsofördelar som behöver lyftas fram i den offentliga debatten

No Comments

Post a Comment